SÄKERHETSPOLICY FÖR PERSONUPPGIFTER HOS XPERIENCE SP. Z OO SP. K.

Mina damer och herrar, från och med den 25 maj 2018 gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / WE (GDPR). 

På grund av de skyldigheter som GDPR ålägger enheter som behandlar personuppgifter ser vi till att dina uppgifter är säkra och behandlas endast när det är nödvändigt som en del av de tjänster som vårt företag tillhandahåller. Vi förstår vikten av att säkerställa skyddet genom att hantera dina personuppgifter på rätt sätt. Vårt företag använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande. 

Personuppgiftsansvarig 

Administratören av dina personuppgifter är Xperience Sp. z o. o. o. Sp. k. (nedan kallad administratören). I alla frågor som rör skyddet av personuppgifter kan du kontakta oss via e-postadressen: friends@xperiencepoland.com. 

Insamling av personuppgifter 

När du ingår avtal med administratören lämnar du frivilligt följande kategorier av uppgifter:

 1. Dina personuppgifter, inklusive namn och efternamn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer, nummer och en serie identitetskort (ID-kort eller pass);
 2. Personuppgifter om andra personer i din grupp, inklusive för- och efternamn, födelsedatum, hemadress, e-postadress, telefonnummer, antal och serie av identitetsbevis (ID-kort eller pass);
 3. Personuppgifter om minderåriga som du är förälder eller vårdnadshavare till, inklusive för- och efternamn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer, nummer och en serie identitetsbevis (ID-kort eller pass). 

När du lämnar ut andra personers personuppgifter måste du vara säker på att de samtycker till det och att du har rätt att lämna ut dem. Du bör också se till att dessa personer vid behov är medvetna om hur administratören använder deras personuppgifter. Det är ditt ansvar att förse dessa personer med Xperience Sp z oo Sp. k .:s policy för skydd av personuppgifter.

Användning av personuppgifter 

Administratören använder dina personuppgifter för följande ändamål: 

 1. Tillhandahållande av turisttjänster 

administratören måste få dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet om turisttjänster. Behandlingen av personuppgifter är dessutom nödvändig för att hantera dina bokningar, ge dig tillgång till ytterligare produkter och tjänster, ge stöd för de tjänster som erbjuds och eventuell återbetalning.

 1. Upprättande av kontakt med kunden 

För att ge bättre kundservice kan administratören, vid kontakt med administratören, t.ex. via e-post, traditionell post, telefon eller sociala medier, använda dina personuppgifter för att ge stöd eller klargöra något.

 1. Marknadskommunikation 

Ibland kan Xperience Sp. z o. o. o. Sp. k. skicka dig relevanta erbjudanden och meddelanden om tjänster via e-post, SMS eller kontakta dig per telefon. Administratören kommer endast att göra detta efter att ha gett ditt fria förhandsgodkännande för att få sådan marknadsföringsinformation. Det bör betonas att du när som helst kan ändra dina marknadsföringspreferenser genom att kontakta administratören i detta avseende.

 1. Tillhandahållande av personuppgifter

För att tillhandahålla turisttjänster kan administratören tillhandahålla personuppgifter till enheter som medverkar till att genomföra eller fortsätta tillhandahållandet av turisttjänster samt till utvalda enheter som ansvarar för researrangemang, inklusive flygbolag, hotell, transportföretag och lokala leverantörer. I utvalda fall godkänner administratören att guider, reseledare och andra enheter som samarbetar i genomförandet av turisttjänsten använder dina personuppgifter, men endast i det syfte och under den tid som tjänsten pågår. Dessutom lämnar administratören personuppgifter till försäkringsbolag för att ge dig ett adekvat skydd under genomförandet av turisttjänsten. Administratören anförtror utvalda personuppgifter som en del av samarbetet med en extern bokföringsbyrå.

 1. Utlämnande av uppgifter till tillsynsmyndigheter 

För att kunna resa kan det krävas (enligt krav från statliga myndigheter på avreseorten/avresan och/eller destinationen) att administratören lämnar ut och behandlar dina personuppgifter för invandring, gränskontroll, säkerhet och terrorismbekämpning eller för andra ändamål som sådana myndigheter anser lämpliga. Vissa länder tillåter inresa på villkor att de lämnar sina personuppgifter i förväg (t.ex. enligt Caricom API Data-avtalen och USA:s "Secure Flight Data"-program). Dessutom får administratören lämna ut ett nödvändigt minimum av personuppgifter till andra offentliga myndigheter, om det krävs enligt lag eller om det är lagligt tillåtet. 

Dina personuppgifter är inte omfattas av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifterpersonuppgifterpersonuppgifter 

Dina uppgifter kommer att samlas in och användas av administratören under förutsättning att minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 1. Att få ditt samtycke (t.ex. marknadsföringsinformation). \
 2. När det är nödvändigt att ingå ett avtal eller vidta önskade åtgärder innan ett avtal ingås (t.ex. tillhandahållande av turisttjänster);
 3. När det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse (t.ex. dela personuppgifter med tillsynsmyndigheter/statliga myndigheter). 
 4. När det är nödvändigt för att skydda dina eller andras vitala intressen (exempel: nödsituation/nödsituation: ditt försäkringsbolag, dess ombud och medicinsk personal kan utbyta relevanta personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter med administratören i en situation där en av parterna måste vidta åtgärder på uppdrag av eller i andra kunders intresse eller i nödsituationer/nödsituationer). 

Arkivering av personuppgifter

Administratören kommer att lagra dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta dokument och/eller för att uppfylla lagliga och regulatoriska krav. Efter denna period kommer administratören att på ett säkert sätt radera dina personuppgifter. 

Tillgång till och uppdatering av personuppgifter, klagomål. 

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter som administratören förfogar över. Dessutom kan du begära rättelse eller radering av personuppgifter, invända mot behandlingen av personuppgifter och, om det är tekniskt möjligt, begära överföring av de tillhandahållna personuppgifterna till en annan organisation. 

Administratören uppdaterar eller raderar dina uppgifter om inte administratören har en rättslig skyldighet att behålla dem för att bedriva sin verksamhet eller för att följa lagen. Du kan också kontakta administratören om du har några reservationer om sättet att samla in, lagra eller använda dina personuppgifter. Den registeransvarige strävar efter att slutligt utreda klagomålen, men om du fortfarande är missnöjd med det svar du fått kan du lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. 

Xperience Sp. z o. o. Sp. k.